Privacybeleid

Dit privacybeleid heeft tot doel om zo duidelijk en transparant mogelijk te beschrijven hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Inventio Group.

In een notendop

We geven je de korte en eenvoudige versie: privacy is een van de pijlers van de democratie waarin we geloven.

Uw persoonlijke gegevens zijn van u en we delen deze niet met derden. Deze gegevens worden veilig opgeslagen op servers in Europa.

We streven ernaar te handelen in overeenstemming met de principes van privacy by design, met name door de logica van privacy by default toe te passen, om alleen de gegevens te verzamelen of te ontvangen die nodig zijn voor de opdrachten die ons zijn toevertrouwd.

Persoonlijke gegevens verzameld op deze website (particitiz.eu)

Cookies

Wij plaatsen geen cookies.

Analytics

Op dit moment verzamelen we geen verkeersinformatie of andere statistieken over bezoeken en acties op onze site. In de toekomst kunnen we een dergelijk analysesysteem implementeren. We zullen dan een privacyvriendelijk analyseplatform gebruiken dat geanonimiseerde gegevens verzamelt waarvan we 100% eigenaar zijn, en we zullen deze gegevens niet delen met derden. We zullen dit privacybeleid uiteraard dienovereenkomstig bijwerken.

Persoonsgegevens verwerkt voor projecten van onze klanten en partners

Als dienstverlener kan Inventio Group persoonsgegevens verzamelen en/of toevertrouwen en verwerken van burgers die deelnemen aan projecten en evenementen waaraan wij bijdragen of die wij coördineren, geïnitieerd of georganiseerd door onze klanten of partners. Daarbij zorgen we er altijd voor dat we handelen in overeenstemming met de volgende principes en procedures.

Beginselen

Het begrip privacy vormt de kern van elk democratisch politiek concept.

Als zodanig hechten we bijzonder belang aan het onderwerp als geheel, evenals aan de correcte naleving van ons bedrijf en zijn praktijken met de verschillende wetgevingen (zowel Europese als lokale) die van kracht zijn of die nog zullen komen.

Met andere woorden, we streven naar een aanpak die naleving van gegevensgerelateerde regels en goede praktijken tot een plicht en een kans maakt, in plaats van een wettelijke beperking.

Elke nieuwe tool, partnerschap of project wordt overwogen vanaf het concept (privacy by design) en door alle belanghebbenden, via het prisma van privacy by default, om de hoeveelheid verzamelde persoonlijke gegevens te beperken.

In het kader van onze contractuele relaties, bestaande of toekomstige, verwachten we dan ook minstens dezelfde mate van consideratie, betrokkenheid en middelen van onze medecontractanten.

Databeheer

Wij verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een verantwoord beheer van alle persoonsgegevens die worden verwerkt in overeenstemming met:

  • de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens;
  • de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de AVG genoemd).

Onze medewerkers, evenals eventuele tijdelijke externe medewerkers, zijn allemaal gebonden aan een zorgplicht en terughoudendheid in dit verband, vastgelegd in een interne vertrouwelijkheidsverklaring die hen herinnert aan hun taken en verantwoordelijkheden.

Dataopslag

Onze IT-infrastructuur (cloudopslag, e-mail, enz.) wordt momenteel gemigreerd (zomer 2021) om volledig te worden gehost door Infomaniak, een in Europa gevestigde webserviceprovider die sterke beveiligings- en privacygaranties biedt voor de gegevens die ze hosten.

We ontwikkelen momenteel een protocol voor gegevensbeheer om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die tijdens een project worden verzameld, binnen zes maanden na voltooiing worden verwijderd.

Data delen

Wij delen uw gegevens niet met derden voor andere doeleinden dan hierboven vermeld.

Uw rechten

Zoals bepaald door de AVG, hebt u recht op toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

Contactgegevens

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming die zorgt voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens en de naleving van de vereisten van de AVG. Voor al uw vragen of klachten met betrekking tot uw privacy kunt u per e-mail contact opnemen met deze afgevaardigde op dpo@inventio.group.

Indien de afhandeling, antwoorden en onderbouwingen door de functionaris voor gegevensbescherming onvoldoende blijken of in strijd zijn met uw rechten, kan u ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35, 1000 Brussel
Mail: contact@apd-gba.be
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35


Laatste update van dit privacybeleid: 24 juli 2021